กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ/All fields are mandatory.ประเภท/Type

สารเคมี/Chemical
น้ำมันหล่อลื่น/Lubricant
อื่น/Other

ลักษณะการ
ใช้งาน/Use
ประสบปัญหา
ทางด้าน/
The Problems.
- คุณภาพ เช่น การระเหย/Quality
- ราคา เช่น ราคาสูง/Price
- อื่นๆ (ระบุ)/Other
ปริมาณการ
ใช้งาน/
The amount of use.
ต่อวัน/A day
ต่อเดือน/Per month
 

 

 
  ลิตร/Litter กิโลกรัม/Kg. กระป๋อง/Can
  (กรอกเฉพาะตัวเลข 0-9 เท่านั้น/Number only 0-9)
ยินดีให้ความร่วมมือทางด้านข้อมูล/Willing to cooperate in The data  
ชื่อบริษัท/
Company Name
ที่อยู่/Address
เบอร์โทรศัพท์/
Telephone
1. 2.
  (กรอกเฉพาะตัวเลข 0-9 เท่านั้น/Number only 0-9)
อีเมลล์/E-mail
  (Sample : xxx@xxx.com)
ชื่อผู้สั่ง/Name
ชื่อ/First Name
 
นามสกุล/Last Name
ตำแหน่ง/
Position

**เฉพาะผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเท่านั้น/Specifically authorized in this decision.*